Menu
Your Cart
PEŞİN FİYATINA VADE FARKSIZ 24 AY TAKSİT İMKANI

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz
hassasiyetle korunmaktadır.
Biz, Şirket Adı, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası
ile hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve
neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen
verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı
amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi
ve Hukuki Sebebi
IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler
(cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve
bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji
sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve
güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince,
meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz
hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin
tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak,
hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş
kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve
kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari
makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet
süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi
Amaçlarla Aktarılabileceği
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız
ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız,
yurt içi ve yurt dışındaki 3 şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve
idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız
KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını
kullanabilir:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@korfezavm.com üzerinden bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

İletişim
Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel
verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini,
kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam
ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı
bilgi için bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.